یکبار برای همیشه پرونده تری دی مکس را برای شما می بندیم .