آموزش تری دی مکس ، قسمت 16

این قسمت مربوط به فیلم شماره  0016  3Ds Max می باشد
توسط گزینه Assembly این امکان برای ما ایجاد خواهد شد که ، light fixture هایی ، همانند : هالوژن ، چراغ مطالعه … را در داخل نزم افزار بتوانیم ایجاد کنیم ، که این المانها از یک سری geometry ، light  … تشکلیل شده اند . 
برای ساختن چنین اشیایی درداخل نرم افزار باید light ها و geometry ها را در یک گروه قرار دهیم که در این شرایط با رفتن در قسمت modify پارامترهای مورد نظر light را برای تغییر دادن ، برای ما نمایش نمی دهد.
در این مواقع قادر خواهیم بود از گزینه Assembly استفاده کنیم و اشیا را با خاصیت assembly گروه کنیم که به پارامترهای نور دسترسی داشته باشیم و بتوانیم آنها را ویرایش کنیم.

تری دی مکس کلاس

زمانیکه نور در مرکز شی مورد نظر قرار گرفته باشد ، می توانیم از خاصیت assembly استفاده نماییم.

تری دی مکس آموزش
کلاس تری دی

همچنین قادر خواهیم بود از پارامترهای filter color و dimmer استفاده نماییم.
وقتی شی ما به assembly تبدیل می شود ، در داخل object  مورد نظر ما شی به نام luminaire ایجاد می شود.

با باز نمودن گروه assembly ، قادر خواهیم بود object luminaire را رویت کنیم.

این object luminaire به شکل یک چراغ مطالعه می باشد.

اصولا object luminaire مدیر اصلی داخل assembly می باشد که شامل 2 پارامتر می باشد :
1.dimmer.2   filter color
در گزینه luminaire اگر احتیاج به پارامتر دیگر نیز داشته باشیم می توان به کمک گزینه attribute یک پارامتر را نیز اضافه کنیم.

با بکار گرفتن از wire parameters  قادر خواهیم بود که پارامتر نور و object luminaire را با هم ارتباط دهیم ,برای زمانیکه احیانا اگر پارامتر های نور را تغییر دادیم در پارامترluminaire نیز این تغییر صورت پذیرد و چنانچه پارامتر object luminaire را تغییر دهیم ، پارامتر نور نیز تغییر کند.

در حال حاضر دو تا شی از لحاظ پارامتریک با همدیگر ارتباط دارند و زمانیکه گزینه dimmer را تغییر بدهیم ، مقدار نور نیز کم یا زیاد خواهد شد . پس پارامتر ما به پارامتر multiplier نور ، link می باشد.چنانچه مایل باشیم ، خاصیت رنگ را نیز می توانیم ارتباط دهیم.

در زمانی که این دو گزینه به هم Link شوند می توانیم رنگ را نیز تغییر دهیم .
توسط گزینه disassembly می توانیم از خاصیت assembly خارج شویم.
با در دست داشتن گزینه open این امکان ایجاد می شود که assembly را باز کنیم و توسط گزینه close ، گروه assembly  ببندیم ، همچنین گزینه های attach  و detach  نیز همانند گروه عمل می کنند و پارامتر explode  assembly را متلاشی می کند .
این متن در شماره بعدی ( آموزش تری دی مکس قسمت 17) ادامه دارد…
تالیف و کوتاه شده از آموزش های ویدئویی مرکز تخصصی آموزش تری دی مکس ، وی ری و دکوراسیون داخلی – تصویرگران پویا اندیش .