آموزش 3d max ، قسمت 34

این متن مرتبط به فیلم شماره 0034 تری دی مکس می باشد
شی بعدی در قسمت extended primitives ها گزینه oil tank می باشد ، که توسط آن یک سیلندر با مقاطع محدب می توانیم خلق نماییم ، که کلیک اول سطح مقطع شی را ترسیم می کند ، با رها کردن کلیک ، ارتفاع را می توانیم تعیین نماییم و با کلیک نمودن مجدد ، این مقدار تثبیت می شود و با حرکت دادن کرسر موس ، ارتفاع مقطع شی مشخص خواهد شد.
از خاصیت کنترل ، برای جابجایی local coordinate ، هنگام خلق شی می توانیم استفاده نماییم و کادرهای creation method و keyboard entry نیز برای این شی همانند اشیای دیگر ، همچنان موجود می باشند.
با رفتن در panel modify به پارامترهای مخصوص این شی دسترسی پیدا می کنیم ، که شعاع ، ارتفاع و همین طور ارتفاع مقطع(cap) را می توانیم ویرایش نماییم.
در این قسمت می توانیم دو حالت overall ، centers را نیز مشاهده کنیم ، با انتخاب گزینه Overall ، زمانیکه ارتفاع شی را تغییر می دهیم ، ارتفاع کلی شی را از منتها الیه شی تا بالاترین نقطه شی در نظر می گیرد و در این مدل, از یک سیستم ارتفاع کلی استفاده می شود.
در صورتیکه با انتخاب گزینه centers ، قسمت مقطع شی (cap) ، ارتفاعش را توسط گزینه height cap می توانیم تغییر دهیم و ارتفاع مرکز شی را توسط گزینه height قادر می باشیم تغییراتی را بر روی آن انجام دهیم .
گزینه blend مربوط به مخلوط و محو کرد لبه ها در داخل هم می باشد و همین طور می توانیم تعداد segment های پهلو و ارتفاع شی را نیز بر حسب نیاز معیین نماییم.
از قابلیت گروه های هموار سازی هم می توانیم در این قسمت بهره مند شویم .
همانند قبل هم قادر هستیم ، برشی را بر روی شی ایجاد نماییم و در صورت لذوم از آن استفاده نماییم.
دو گزینه generate mapping cords و real world map size هم در این شی موجود می باشند .

گزینه دیگری که در این panel موجود میباشد ، گزینه capsule می باشد ، با فعال نمودن آن ، کپسولی برای ما خلق خواهد شد ، که drag اول سطح مقطع شی را می کشد و با رها کردن drag ، ارتفاع شی تبعیین می شود که با کیلک نمودن این ارتفاع تثبیت خواهد شد .
دو مدل edge و center در قسمت creation method در اختیار ما قرار می گیرد و rollout ، keyboard entry نیز موجود می باشد که توسط آن امکان ترسیم شی را خواهیم داشت.
با رفتن در panel modify یکسری پارامتر در دسترس ما قرار می گیرد ، در این قسمت مقادیر شعاع و ارتفاع شی را ، قادر می باشیم تغییر دهیم .
مجددا دو حالت overall و centers را نیز در این شی ، می توانیم در نظر بگیریم و بر روی تعداد segment های پهلو و ارتفاع هم میتوانیم ویرایشی را اعمال نماییم.
در این شی هم ، همانند اشیا دیگر smoothing group ها موجود می باشند و همچنین می توانیم برشی را در شی ایجاد نماییم .
گزینه های generate mapping cords و real world map size هم همانند قبل در این قسمت مستقر می باشند.

شی بعدی object spindle می باشد که با استفاده از این شی یک استوانه با دو مقطع مخروطی شکل یا به شکل فرفره ای ، نزم افزار برای ما ترسیم خواهد کرد.
Drag اول سطح مقطع شی و شعاع اول را می کشد و با رها نمودن drag ارتفاع شی معین می شود که با کلیک نمودن این قسمت تثبت می شود و کلیک بعدی مقاطع را ترسیم خواهد کرد.
دو مدل edge و center در قسمت creation method هم موجود می باشد و rollout ، keyboard entry را نیز در اختیار داریم .
به وسیله panel modify ، شعاع و ارتفاع شی و همینطور ارتفاع مقاطع (cap) شی را می توانیم ویرایش نماییم که کمترین مقدار عددی برای این گزینه عدد 0.1 می باشد .
از دو مدل overall و centers نیز می توانیم استفاده نماییم که با انتخاب گزینه center ارتفاع مرکز را قادر خواهیم بود تبعین نماییم.
همچنین تعداد segment های مقاطع ، ارتفاع و پهلوها را در دسترس داشته باشیم و تغییر دهیم و با کمک گرفتن از گزینه blend ,لبه های مقاطع را در داخل هم محو می کنیم .
با استمداد گرفتن از گزنیه slice ، قادر می باشیم برشی را بر روی شی خلق شده ایجاد نماییم .
قابلیتهایی همانند smoothing group و generate mapping cords و real world map size هم ، طبق اشیا قبل در دسترس ما قرار دارند.

با استفاده از گزینه L-Ext می توانیم ، یک شی به شکل L ایجاد نماییم.
با drag اول مقطع شی را می کشیم و با رها کردن drag و کلیک کردن ارتفاع تثبیت می شود و با حرکت کرسر موس قادرمی باشیم عمق شی را مشخص نماییم.
دو گزینه در قسمت creation method در اختیار داریم ، یکی گزینه corner که با انتخاب این حالت شی را از گوشه ها برای ما ترسیم خواهد کرد و با انتخاب گزینه center از مرکز شی را خلق خواهد کرد .
با گرفتن کلید کنترل ,تمام اضلاع شی را ، به صورت مساوی می کشد.
از طریق panel modify به پارامترهای این شی دستیابی پیدا می کنیم ، گزینه اول side length که طول پهلو ها را مشخص می کند و توسط گزینه front length ، طول قسمت جلویی شی را تعیین می نماید و با بکارگیری گزینه های side width ، front width عرض قسمت جلوی شی و پهلو های آن را می توانیم تبعیین نماییم و با استفاده از گزینه height ارتفاع شی را معیین می کنیم .
همچنین قادر می باشیم ,تعداد segment های در طول side ، در قسمت جلویی شی ، عرض و ارتفاع شی را نیز معیین نماییم و بر حسب نیاز تغییراتی در این قسمتها ایجاد کنیم.
از خاصیتهای generate mapping cords و real world map نیز می توانیم استفاده نماییم.

توسط gengon می توانیم یک شی پنج ضلعی ترسیم نماییم ، با کلیک و drag نمودن مقطع شی خلق می شود و رها کردن کلیک ارتفاع و با مجددا کلیک نمودن ارتفاع تثبیت می شود و زمانیکه کرسر موس را حرکت دهیم باعث پخی خودرن لبه ها می شود و کلیک آخر که شی را تثبیت می کند.
دو حالت edge ، center در قسمت creation method نیز در دسترس ما قرار دارند و با گرفتن کلید کنترل چرخشی در base شی ایجاد می شود که local Cordiant شی را با این عمل جابجا می کنیم.
با رفتن در panel modify ، پارامترها را می توانیم تغییر دهیم ، توسط گزینه sides می توانیم تعداد وجهای شی را افزایش دهیم و شعاع ، میزان پخی زدن لبه ها و همچنین ارتفاع شی را نیز می توانیم تبعیین نماییم.
تعداد segment های پهلوها ، اتفاع و قسمت پخی خورده را نیز قادر می باشیم ، تغییراتی را بر روی آنها اعمال نماییم.
گزینه های smooth group و generate mapping cords و real world map size هم در این شی موجود می باشند .

شی بعدی در این panel ، C-Ext می باشد که به کمک آن شی به شکل C در اختیار ما قرار می دهد.
دو مدل در قسمت creation method موجود می باشد ، اگر گزینه corner را انتخاب نمایم ، از گوشه شی را خلق خواهد کرد و چنانچه گزینه center را برگزینیم ,از مرکز شی را ترسیم خواهد کرد.
با گرفتن کلید کنترل تمام اضلاع را با هم مساوی خلق می کند.
با drag اول مقطع شی را می کشیم و با رها کردن drag و کلیک کردن ارتفاع تثبیت می شود و با حرکت کرسر موس به سمت چپ یا راست قادرمی باشیم عمق شی را مشخص نماییم.
زمانیکه در panel modify می رویم با بکارگیری از گزینه back length , طول side پشتی و توسط گزینه side length ، طول و وجه پهلوها و با در دست داشتن گزینه front length ,طول وجه جلویی را می توانیم ویرایش نماییم.
با استفاده از گزینه های back width ، side width ، front width قادر خواهیم بود ، عرض وجه پشتی و پهلویی و جلویی را تغییر دهیم .
ارتفاع شی را نیز با در نظر گرفتن گزینه Height می توانیم ویرایش نماییم و همچنین تعداد segment های پشتی, پهلویی و جلویی و همین طور تعداد segment های عرض و ارتفاع را نیز قادر می باشیم تبعیین نماییم.
قابلیتهای generate mapping cords و real world map نیز همچنان موجود می باشند.

این متن در شماره بعدی ( آموزش تری دی مکس قسمت 35) ادامه دارد…
تالیف و کوتاه شده از آموزش های ویدئویی مرکز تخصصی آموزش تری دی مکس ، وی ری و طراحی داخلی – تصویرگران پویا اندیش .