حضور هنرجویان مجسمه سازی هنرهای تجسمی تصویرگران پویا اندیش در مسابقات طراحی و ساخت تندیس های شنی در کنار ساحل شهر های انزلی و کیا شهر _شهریور سال 94