درس اول
تری دی مکس کاران حرفه ای افراد جزئی نگری هستند ، آنها به دیتیل ها و جزئیات مدل ها بسیار با دقت نگاه می کنند ، این وسواس در نگاه باعث می شود مدل های دقیق تر و کامل تری بسازند ، مدل های ساخته شده توسط آنها غالبا بدون مشکل است ، این مدل های دقیق و با جزئیات زیاد در روند ارائه کار بسیار تاثیر گذار است .

درس دوم
آنها به عکاسی آشنا هستند ، قوانین عکاسی را می دانند ، به همین جهت کادر های مناسبی برای رندر های خود انتخاب می کنند . کارفرما ناخودآگاه از نوع ترکیب بندی احساس رضایت خواهد کرد . ترکیب بندی ، نقطه طلایی ، قوانین یک سوم و … در یک رندر موفق بسیار پر اهمیت و مهم است.

تری دی مکس موفقیت