رویت یا تری دی مکس

پرسش کوتاه با پاسخ های فراوان ، نخست باید بررسی شود که در انجام چه کاری قصد مقایسه این دو نرم افزار را داریم ، معماری ؟ طراحی داخلی ؟ طراحی منظر ؟ و …
همه این حرفه ها ویژگی خاص خود را دارند و کاربرد های متفاوتی را نیاز دارند و دستورات خاص خود را می طلبند ، در این مقاله به صورت ترکیبی کاربرد این دو نرم افزار در معماری و طراحی داخلی را بحث خواهیم کرد و در مورد آن نکاتی عرض می کنیم .