ساخت و ساز و تری دی مکس

چرا شرکت های بزرگ ساخت و ساز به تری دی مکس کار ماهر نیاز دارند ؟

شرکت های بزرگ و به نام ساختمانی و معماری در ایران و جهان برای انجام پروژه های ساختمانی دارای قسمت مختلفی هستند ،
همه این قسمت ها برای پیشبرد اهداف شرکت باید به درستی فعالیت خود را انجام دهند ، هر قسمت توسط یک فرد مدیریت می شود.
غالبا یکی از این قسمت ها به آتلیه معماری اختصاص می یابد.
آتلیه معماری متشکل از تعدادی معمار و تعدادی متخصص نرم افزار های سه بعدی می باشد .
موضوع بحث ما در خصوص متخصصین نرم افزار های سه بعدی است و تصمیم داریم نقش آنها را در شرکت ساختمانی بررسی کنیم
و حتی به صورت جزئی تری نقش استفاده از تری دی استودیو مکس را در کار آنها مورد بحث قرار دهید.