آیا می دانید تفاوت های اصلی بین افراد آماتور و حرفه ای
در کار کردن با نرم افزار تری دی استودیو مکس باعث فرصت های کاری بسیاری شده است ؟!
برای اثبات این جمله 9 تفاوت اصلی آنها را ذکر می کنیم :

تفاوت اول تری دی مکس کار حرفه ای و آماتور

افراد حرفه ای به مدلسازی اهمیت ویژه ای می دهند و آن را دقیق می سازند ،
این دقت در روند مدلسازی پروژه بسیار مهم است ،
در صورتی که افراد مبتدی فقط به قسمت های جلوی دوربین رندر اهمیت می دهند.
باقی قسمت ها را رها کرده یا اینکه مدلسازی ابتدایی انجام می دهند ، این کار از کیفیت کار می کاهد .

تفاوت دوم تری دی مکس کار حرفه ای و آماتور

حرفه ای ها به جزئیات بسیار اهمیت می دهند ، به طور مثال دستگیره ها ،
لولا ها ، پیچ های وسایل و هر چیزی که در واقعیت وجود دارد را می سازند
و در رندر های خود استفاده می کنند ، این جزئیات باعث می شود رندر ها واقعی تر و ملموس تر باشد ،
اما افراد مبتدی فقط به فکر کلیت کار هستند .

مکس کار حرفه ای